ICMPD (ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI GELİŞTİRME MERKEZİ) GİRİŞİMCİ BAŞVURULARININ ALINMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1- GİRİŞ

İşbu Girişimci Başvurularının Alınmasına Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Adana Girişimcilik Merkezi (“AGM”) tarafından hazırlanmış olup; aşağıda detaylı olarak belirtilen kişisel verilerinizin, yine aşağıda belirtilen süreç kapsamında işlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ SÜREÇLER VE İŞLEME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’nin 3 maddesinde detaylı olarak yazılı bulunan kişisel verileriniz; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Merkezimiz tarafından yürütülmekte olan ICMPD ENHANCER Projesi’ne tarafınızca başvuru yapılması sürecinde, başvuruların sistematik bir şekilde toplanması ve ilgili programda yer alacak girişimlerin seçilebilmesi, programa kabul durumunda da program süresince eğitmen ve mentorlarla gerekli kısımların paylaşılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. İlgili süreç kapsamında, sayılan bu amaçlar dışında başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda, tarafınıza yeni veri işleme amacı hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ KATEGORİLERİ

Yukarıda belirtilen süreç kapsamında AGM tarafından;

(a) İLETİŞİM kategorisi altında, e-posta adresi, yedek e-posta adresi, cep telefonu numarası, yaşadığınız şehir ve ilçe, açık adres, posta kodu verileriniz ile var ise takım üyelerinin e-posta adresi verisi,
(b) İLETİŞİM kategorisi altında, e-posta adresi ve telefon numarası verileriniz,
(c) İŞLEM GÜVENLİĞİ kategorisi altında, IP adresi veriniz (sistem tarafından otomatik olarak alınmaktadır)
(d) MESLEKİ DENEYİM kategorisi altında, meslek bilgisi, mevcut çalışma durumu, geçmiş iş tecrübeleri, eğitim durumu verileriniz,
(e)
DİĞER BİLGİLER kategorisi altında, bir şirkete ortak olup olmadığınız bilgisi, başvuru tarihi ve saati verileriniz ile var ise takım üyelerinin projedeki görev bilgisi verisi işlenmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME ŞARTLARI / VERİ
İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; bizzat tarafınızdan temin edilmesi yöntemiyle toplanmakta ve tamamen otomatik olan yollarla işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen kişisel verilerinizden;

I. TC kimlik numarası, ad – soyad, cinsiyet, doğum tarihi verileriniz ile var ise takım üyelerinin ad – soyad verileri, e-posta adresi, yedek e-posta adresi, cep telefonu numarası, yaşadığınız şehir ve ilçe, açık adres, posta kodu verileriniz ile var ise takım üyelerinin e-posta adresi verisi, meslek bilgisi, mevcut çalışma durumu, geçmiş iş tecrübeleri, eğitim durumu verileriniz, bir şirkete ortak olup olmadığınız bilgisi verileriniz ile var ise takım üyelerinin projedeki görev bilgisi verisi hem KVKK md.5/2/ç uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine hem de KVKK md.5/2/e “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak

II. IP adresi, başvuru tarihi ve saati verileriniz KVKK md.5/2/f uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

5- RIZANIN GERİ ALINMASI

Kişisel verilerinizin tarafınızca verilmiş olan açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işleniyor olması halinde söz konusu rıza, siz söz konusu rızayı yazılı olarak geri alana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Dilediğiniz zaman, kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi belirten talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Böyle bir durumda, aksine bir kanuni düzenleme veya hukuki yükümlülük bulunmadığı takdirde, açık rızanıza dayalı olarak işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi talep tarihinizden itibaren ileriye etkili olacak şekilde işlemeye son vereceğiz.

6- KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda bahsi geçen süreç kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz;

• İlgili program faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ve danışmanlık verilebilmesi amacıyla ilgili program kapsamında görevlendirilmiş olan eğitmen ve mentorlara aktarılabilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; tarafınızca gerçekleştirilen başvuruların hızlı ve etkin bir şekilde toplanabilmesi ve AGM’ye ilettiğiniz bilgilerin kolayca güncellenebilmesi ve raporlanabilmesi amaçlarıyla yabancı menşeli programlar kullanılması nedeniyle ve yalnızca söz konusu amaçlarla sınırlı olarak yurtdışına aktarılmaktadır.


8- KVKK UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11 maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru ve şikayetlerinizi ADANA GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak AGM’ye iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30(otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

9- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Kişisel verilerinizin güvenliğinin temini için ve kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması, kişisel verilerinizin toplanması, ifşası, kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi gibi risklerin önüne geçilebilmesi adına gerekli idari ve teknik tedbirler AGM tarafından alınmaktadır. Ancak bu noktada, internet üzerinden gerçekleştirilen veri paylaşımı ile elektronik ortamda tutulan verilerin hiçbir zaman tam anlamıyla güvenli olamayacağını ve her ne kadar tarafımızca gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta olsa da yüzde yüz veri güvenliği sağlanmasının mümkün olmadığını hatırlatırız.

10- KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

AGM tarafından toplanmış olan kişisel verilerinizin doğru ve güncel olduğunu varsaymaktayız. Bu nedenle söz konusu kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin temini sizin sorumluğunuzda olup; kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunun AGM tarafından da takip edilebilmesi için lütfen kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerden tarafımızı yazılı olarak haberdar ediniz.

Üçüncü kişi konumunda bulunan takım üyelerine kişisel verileri AGM ile paylaşmanız durumunda; takım üyelerinin, kendilerine ait kişisel verilerinin tarafınızca paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğu kabul edilmektedir ve takım üyelerinin bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği de sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kapsamda; üçüncü kişilerin kişisel verilerinin izinsiz olarak AGM ile paylaşılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan doğacak sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

11- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda ilgili mevzuatta belirlenmiş olan süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü kişisel veri; kişisel verinin toplanma amacına artık hizmet etmediği veya ilgili mevzuat gereğince saklanması gerekliliğinin ortadan kalktığı anda imha edilecektir.

12- AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aydınlatma Metni’nde tarafınıza önceden haber verilmeksizin değişiklik gerçekleştirilebilecek olup; söz konusu değişikliği AGM’ye ait https://girisimadana.com.tr/ isimli web sitesinden takip edebilirsiniz. Anılan değişiklikleri takip etmek tarafınızın sorumluluğundadır.