ADANA GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1-BAŞVURU HAKKINIZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME

Veri Sorumlusu sıfatıyla   Adana Girişimcilik Merkezi olarak yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimiz kapsamında; kişisel verilerin toplanması, kullanılması, oluşturulması, muhafaza edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, sınıflandırılması, aktarılması gibi kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11 maddesi uyarınca verisi

işlenen (ilgili kişi) olarak, Merkez’e başvurmak suretiyle aşağıda sayılmış olan taleplerde bulunabilirsiniz. Merkez, başvurunuzu KVKK’nın 13/II. maddesi gereğince ve talebinizin niteliğine göre talebinizin Merkez’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde tercihinize göre yazılı veya elektronik olarak ve herhangi bir ücret talep etmeksizin yanıtlayarak tarafınıza ulaştıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel
Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 

2-KVKK UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ TALEP HAKLARINIZ
(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(f) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini
veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

3-BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13 maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 maddesi gereğince; KVKK’nın 11 maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik işbu başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde ve kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte Merkez adresine bizzat teslim ederek ya da Merkez adresine noter vasıtası ile göndererek veya var ise önceden Merkez’e tarafınızca bildirilmiş olan ve Merkez sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzun iletilmesinde aşağıdaki tabloda yer alan açıklamalar dikkate alınmalıdır.

4- KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ – MERKEZ İLE İLİŞKİNİZ

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. Başvurunuzun işleme konulabilmesi ve talebinizin yanıtlanabilmesi için tabloda yer alan bilgilerin tamamının doldurulması zorunludur.